ನೇಗಿಲ ಮಿಡಿತ  ಸಂಪುಟ ೨ ಸಂಚಿಕೆ ೧೨

ಪದಬಂಧ

12

೧ ಲಂಬ: ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಸಿವೆಯ ತಮ್ಮ

೧ ಅಡ್ಡ : ಜೀ ಎಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವ ಉಂಡೆಯಂತಹ ಕೀಟ

೨ ಅಡ್ಡ : ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ ಸಿಹಿಯಾದ ಗಡ್ಡೆ