ನೇಗಿಲ ಮಿಡಿತ  ಸಂಪುಟ ೩ ಸಂಚಿಕೆ ೧೨

ಪದಬಂಧ

ಕುಂಚ ಎಸ್
೯೪೪೮೮೬೨೨೨೧
123