ನೇಗಿಲ ಮಿಡಿತ  ಸಂಪುಟ ೩ ಸಂಚಿಕೆ ೩

ಮಣ್ಣ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ: ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಈ ಮಡಿಕೆ ಬೆಲ್ಲ ( ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ನೇರ ಬೆಲ್ಲ; ಏನನ್ನೂ ಬೆರಸುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ)

ಮಣ್ಣ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ: ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಈ ಮಡಿಕೆ ಬೆಲ್ಲ ( ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ನೇರ ಬೆಲ್ಲ; ಏನನ್ನೂ ಬೆರಸುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ)

ಚವಳಿಕಾಯಿ ಬೇರು ಕೊಳೆ  ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಚವಳಿಕಾಯಿ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಚಿತ್ರ ಲೇಖನ: ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಹೇನು (ಪೆಂಟಲೋನಿಯಾ ನಿಗ್ರೋನರ್ವೋಸ, Pentalonia nigronervosa)

ಚಿತ್ರ ಲೇಖನ: ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಹೇನು (ಪೆಂಟಲೋನಿಯಾ ನಿಗ್ರೋನರ್ವೋಸ, Pentalonia nigronervosa)

ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನ ಹಣ್ಣುಕೊಳೆ ರೋಗ

ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನ ಹಣ್ಣುಕೊಳೆ ರೋಗ

ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ

ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಲಗ್ ಮರಿಹುಳು (ಡರ್ನ್ ನರೇರಿಯ ಮೂರೆ.) ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಲಗ್ ಮರಿಹುಳು (ಡರ್ನ್ ನರೇರಿಯ ಮೂರೆ.) ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಮೂಲಂಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೋಗಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಮೂಲಂಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೋಗಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ ತಪ್ಪುವುದು ನೆಟೆ ರೋಗ

ಕಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ ತಪ್ಪುವುದು ನೆಟೆ ರೋಗ

ದೂರಸಂವೇದಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳು

ದೂರಸಂವೇದಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳು

ಬಯಲಿದ್ರೆ ಅಡಿಕೆ ಬರೋದು ಅನ್ನೋದೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ-ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಭಟ್

ಬಯಲಿದ್ರೆ ಅಡಿಕೆ ಬರೋದು ಅನ್ನೋದೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ-ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಭಟ್

ಗಮ್ಲೆಸ್ ಹಲಸಿನ ತೋಟ

ಗಮ್ಲೆಸ್ ಹಲಸಿನ ತೋಟ

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದ ತಿಳಿದರೆ ಚೆನ್

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದ ತಿಳಿದರೆ ಚೆನ್