ನೇಗಿಲ ಮಿಡಿತ  ಸಂಪುಟ ೩ ಸಂಚಿಕೆ ೧೧

ಪದಬಂಧ

ಕುಂಚ ಎಸ್
೯೪೪೮೮೬೨೨೨೧
123