ನೇಗಿಲ ಮಿಡಿತ  ಸಂಪುಟ ೩ ಸಂಚಿಕೆ ೧೦

ಪದಬಂಧ

ಕುಂಚ ಎಸ್
೯೪೪೮೮೬೨೨೨೧
123